RODO - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Jednostce Pomocniczej Miasta „Przymorze Wielkie” zwanej dalej Radą Dzielnicy Przymorze Wielkie w Gdańsku jest: Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Przymorze Wielkie, ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk;
tel.  58 761-45-97 wew. 27; e-mail: rodo@przymorzewielkie.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą na mocy art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu kontaktowym z wnioskodawcą, w zakresie uzupełnienia informacji ujętych w zgłoszeniu oraz poinformowania o sposobie jego rozpatrzenia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z ustaw kompetencyjnych.

3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa.

5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Radę i Zarząd Dzielnicy Przymorze Wielkie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Gdańsku jest nim Inspektor Ochrony Danych Osobowych iod@gdansk.gda.pl. ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68

Wróć do spisu treści